Kimyasal Paket Arıtma

Yüksek kirlilik ihtiva eden endüstriyel nitelikli ve biyolojik olarak parçalanamayacak maddeleri içeren atık suların arıtılmasında kullanılır.

Kimyasal atık su arıtma sistemleri, inorganik yükü fazla olan endüstriyel atık suların arıtımında en yaygın kullanılan sistemlerdir. Bu sistemlerde endüstriyel nitelikli atık sulara, atık suyun kirlilik yüküne ve özelliğine göre yapılan jar testlerde belirlenen kimyasal maddeler eklenerek çeşitli tepkimelerin oluşması sağlanır. Bu sayede atık su içerisinde bulunan inorganik kirleticilerin çöktürülerek sudan uzaklaştırılması hedeflenir.
Uzman kadromuz tarafından bünyemizde bulunan laboratuvarımızda yapılan jar test sonuçlarına göre arıtma sisteminde kullanılacak kimyasallar belirlenerek formüle edilir ve arıtma talimatları hazırlanarak devreye alınır. Kimyasal arıtma üniteleri tasarlanırken arıtma yapılacak tesisin ve kimyasal atıksuyun niteliği dikkate alınarak uygun proses ve yöntem seçilir.

• Kimyasal Arıtma Yöntemleri
• Kimyasal arıtma sistemleri; suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek, çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atık suya kimyasal maddeler ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır.Kimyasal arıtma yöntemleri; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyondur.
• Nötralizasyon: Asidik ve bazik karakterdeki atık suların, uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile yapılan asit veya baz ilavesi işlemidir.
• Koagülasyon: Koagülant maddelerin, uygun pH’da atık suya ilave edilmesi ile atık suyun bünyesindeki koloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir.
• Flokülasyon: Flokülasyon (yumaklaştırma), atık suyun uygun hızda karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir.
• Kimyasal Arıtma İhtiyaci Olan Bazı Sektörler
• Tekstil Fabrika Atıksuları
• Kağıt Fabrikası Atıksuları
• Galvaniz ve Kaplama Endüstrileri
• Yağ Fabrika Atıksuları
• Boya Fabrikaları Atıksuları
• Petrokimya Endüstrisi Atıksuları
• Et Entegre İşleme Tesisleri
• Deri Endüstri Atıksuları
• Plasitik Geri Dönüşüm Tesisleri Atıksuları  

Kimyasal Paket Arıtma Galeri